FAQ

Agensarenan är en mötesplats för utforskande och samskapande, med fokus på strukturer och faktorer som inverkar på människans handlingsutrymme, agens, att främja (sitt eller andras) välbefinnande och välmående i olika sammanhang. Vi ser välbefinnande och dess trösklar som något komplext – något som kan förstås genom många olika sociala, ekologiska och kulturella system. Vi talar därför gärna om ”långsiktigt välbefinnande och välmående”. Här inbegrips hänsyn till vårt ekosystem, som människan alltjämt ingår i och kommer att inverkas av på ett eller annat sätt, nu eller i framtiden.

Agensarenan utvecklas som mötesplats genom att intressenter tar kontakt och vill bidra med sina insikter och verktyg och format för att främja hållbart välbefinnande och välmående, antingen genom att dela kunskaper i format såsom guider, blogginlägg, föreläsningar, nya former av besöksplatser eller genom samverkande projekt med målgrupper som kan dra nytta av insikter och verktyg, i första hand vård och omsorg och utsatta grupper.

 Mötesplatsen är en vidareutveckling av ”Patientrelaterat” och drivs den ideella föreningen Forskarhubben som verkar mellan civilsamhälle, akademi och socialt entreprenörskap för syftet att främja kritiskt tänkande och social impact.

Agensarenan etablerades av den ideella föreningen Forskarhubben och drivs av en samordnargrupp som faciliteras av en ledamot i hubbens styrelse. Hubben arbetar med tre huvudsakliga processer; samskapad social innovation (här för att sänka trösklar för eller främja välbefinnandecentrerade handlingar), kunskapsdelning (genom exempelvis forskningskommunikation i blogg och podd, laboratorier, seminarier och guider) och kunskapsförädling eller på eng. content curation, vilket innebär att ta vara på kunskap och insikter som har sammanfattats och tillgängliggjorts i rapporter eller via projekt som har förlorat strålkastarglansen. 

De två förstnämnda processerna utgör ofta utgör start- och slutpunkten för förändringsarbete men den tredje punkten förbigås ofta, vilket vi menar är kunskapssvinn. Tankar om hållbart välbefinnande har formulerats sedan antiken och arbetet via agensarenan handlar därför till stor del om att förvalta, omvandla och förmedla.

Läs mer om Forskarhubben här!

Vi tror att komplexa frågor i komplexa system inte kan besvaras genom enkla svar. Vi behöver många olika perspektiv och verktyg för djupare förståelse för behov och lösningar för att sänka trösklar för välmående och välbefinnande. Mötesplatsens hämtar inspiration från den medicinska humanioran, hälsohumaniora och Life Improvement Science (LIS) för att närma sig mer teoretiska frågor och arbetar praktiskt med metoder från tjänstedesign, antropologin och beslutsanalys.

Som oberoende mötesplats kan Agensarenan samla, samskapa och samutforska i organisatioriska mellanrum och fokusera på frågor som annars är underprioriterade eller som kräver tvärdisciplinära perspektiv. Det öppna utforskandet av hållbart  välbefinnande kan samla kunskaper och perspektiv som ligger mellan forskning, utforskande, erfarenhetsmässig kunskap och upplevelser som är svåra att sätta ord på. 

Vi tror att många föreställningar om och normer gällande vård och omsorg, välbefinnande och hälsa behöver undersökas på djupet och luckras upp till förmån för bättre förankring. Forskarhubben har som policy och målsättning att generera värde som vi är i unik position att generera.

Våra format sträcker sig från konst till text och Futures Literacy Labs, med kunskapsstöd från UNESCOs Futures Literacy-community som hubben är en del av.

Det korta svaret är att vi inte finansieras. Forskarhubben är ett ekosystem för ideell delning av kunskapskapital, perspektiv och erfarenheter men vi tar gärna emot bidrag för att kunna administrera och bekosta våra mötesplatser eller produkter för kunskapsdelning, events och arbete med sociala innovationer.

Som ”medlem” i hubben räknas den som delar och får ta del av kontaktnät och andras bidrag, för våra gemensamma syften att främja välgrundad och hållbar social innovation, genom kritiska förhållningssätt, samverkan, samutforskande och samskapande. 

 

Vi välkomnar intressenter som vill dela sina kunskaper om och erfarenheter av hållbart välbefinnande och välmående eller som vill samskapa lösningar som sänker trösklar för utsatta grupper att främja välmående och välbefinnande.

Vi eftersöker samarbeten för våra tematiska djupdykningar i områden relevanta för hållbart välmående och välbefinnande och vill gärna ha kontakt med nätverk, samlingsplatser, innovationsplatser, noder och organisationer som kan dra nytta av samlad kunskap, behovsbaserad innovation och utforskande av föreställningar, normer och betingelser. 

Vi tror att Agensarenan kan fungera som ett levande tankelaboratorium och smörgåsbord med lösningar för att främja hållbart välmående och välbefinnande. Därför vill vi gärna ha kontakt med dig som kan hjälpa oss att nå ut till grupper av människor och verksamheter där Agensarenan kan göra en positiv skillnad.

Samordnargruppen har gedigen erfarenhet av socialt och innovativt arbete. En kritisk egenskap i det innovativa arbetet är att det utgår från behov och utmaningar, men även att det inte leder till nya problem eller etableras i en redan mättad marknad, eller som en konkurrerande lösning.

 Det sociala innovativa arbetet utgår oftast från ett humanistiskt och systemteoretiskt perspektiv där fördelar och nackdelar med innovationer vägs utifrån många olika aspekter och inte enbart finansiella. Genom kunskapsdelning, content curation och co-design, kan vi understödja det hållbara innovativa arbetet och bidra till sociala innovationer som är efterfrågade och genomtänkta.  Vårt personcentrerade informationsstöd är ett exempel.

Det innovativa arbetet grundas på förfrågningar som hubben tar emot av exempelvis patientföreningar, eller samutforskande tillfällen och samverkan med sociala entreprenörer, forskning eller andra delar ur civilsamhälle.

 

Life improvement science är det vetenskapliga strävandet efter kunskap som är användbar för att öka kvaliteten och kvantiteten
av tankar och aktivitet som främjar välmående och välbefinnande hos mänskligheten långsiktigt. (Källa; Lieder & Prentice, Max Planck Institute for Intelligent Systems)

Vi använder det teoretiska begreppet för att illustera komplexiteten i välbefinnandebegreppet samt att koppla det till olika perspektiv, system och kunskaper. Vi kopplar även välbefinnande till välgörande och som en del av de samhälleliga, sociala och ekologiska systemen som vi befinner oss i.

Många av de som har begränsade handlingsutrymmen att främja sitt eget välbefinnande lider av sjukdom eller fysiska trösklar. Den medicinska humanioran utgör en viktig lupp för vårt utforskande av hur.

”Hållbarhet” innebär något som varar länge och som inte leder till negativa bieffekter. När förändringar genomförs i välfärden eller när tekniklösningar skapas, är det inte säkert att de är hållbara med hänsyn till ekosystemet som de ska verka i, vare sig med hänsyn till eventuella undanträngningseffekter (såsom när nya informationsplatser konkurrerar med platser med bättre och mer tillförlitlig information) eller effekter på andra grupper än den tilltänkta målgruppen (såsom när läkemedel tas fram för en viss population med negativa effekter på livsmiljön för andra grupper av människor eller andra djur).

Några återkommande frågor på Agensarenan kommer att handla om hur man kan utöka handlingsutrymmet för främjande insatser, utan att det inkräktar på andras utrymmen.

Forskarhubben tar emot idéer om lösningar från forskare, patientföreningar, verksamheter etc. eller tar fram egna förslag på innovationer som testas i flera led.

Agensarenans samordnargrupp koordinerar arbetet att samla intressenter med fokus på välbefinnande. Co-design, eller samskapande, innebär en eller flera processer att representanter för olika behov och perspektiv möts genom frågeställningar om behov, förutsättningar, antaganden och målsättningar. Vi använder oss av tekniker hämtade ur participatory design, service design, risk- och behovsanalyser och undersökningar av antaganden genom vårt futures literacy-labb.

Saknar du svar på en fråga? Maila oss på info@forskarhubben.se